Analysis of the current status of pelvic floor dysfunction in urban women in Xi’an City

Liangrong Shen, Jing Yang, Xiaoli Bai, Zhongmin Sun