Effectiveness of a comprehensive post-operative health education program in improving quality of life after gastric cancer surgery

Qian Gao, Huiyan Li, Yuan Zou, Bo Hou, Lixiu Liu