Ultrasound features predicting the 3-week outcome of Pavlik harness treatment for developmental hip dysplasia

Guang-Wei Xu, Yan-Cai Yang, Zhen-Hua Xu, Yun-Long Liu