Torsade de pointes in initiating hemodialysis: a case report

Ji Ae Yang, Hong Sang Choi, Eun Hui Bae, Seong Kwon Ma, Soo Wan Kim, Chang Seong Kim