Erratum to pathogen identification in 84 patients with post- traumatic osteomyelitis after limb fractures

Lidan Yang, Jianbo Feng, Jinyue Liu, Langbo Yu, Chuntao Zhao, Youliang Ren, Wenbin He, Jiachen Peng