Anti-aging role of Chinese herbel medicine: an overview of scientific evidence from 2008 to 2018

Junnan Zhao, Xu Lan, Yue Liu, Yanfei Liu, Yanfang Xian, Zhixiu Lin, Fengqin Xu