Efficacy and safety of Qinzhuliangxue decoction for treating atopic eczema: a randomized controlled trial

Tian Ma, Yuanyuan Chai, Su Li, Xiaoying Sun, Yifei Wang, Rong Xu, Jie Chen, Mi Zhou, Min Zhou, Bin Li, Wenbin Xu, Xin Li