Clinical and prognostic effects of adjuvant therapy on less advanced esophageal squamous cell carcinoma patients

Qi-Xin Shang, Yu-Shang Yang, Yong Yuan, Yi-Min Gu, Han-Lu Zhang, Ai-Fang Ji, Long-Qi Chen