Viral infection related venous thromboembolism: potential mechanism and therapeutic targets

Yunan Yu, Yuqin Shen, Jie Li, Jie Liu, Shangfeng Liu, Haoming Song