Stratification of venous thromboembolism risk in stroke patients by Caprini score

Xiaoping Zhu, Tingting Zhang, Lanshu Zhou, Xiaobing Yin, Qiong Dong