Moxibustion for the treatment of ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis

Jiaojiao Hu, Yingying Mao, Yi Zhang, Ding Ye, Chengping Wen, Zhijun Xie