Lymphotoxin beta receptor is associated with regulation of microRNAs expression and nuclear factor-kappa B activation in lipopolysaccharides (LPS)-stimulated vascular smooth muscle cells

Xiao Ling, Mei Wen, Zezhou Xiao, Zhiwen Luo, Jiawei Zhuang, Qianqin Li, Songlin Du, Shaoyi Zheng, Peng Zhu