A 12-hour comprehensive nutrition care benefits blood glucose level and weight gain and improves outcomes in pregnant women with gestational diabetes mellitus

Kun Yuan, Haoyuan Wang, Yujia Chen, Sijie Li, Qiang Wang, Yanmin Cao, Shuqing Gao, Xiaoli Xu, Qi Xie