Application of imaging technique in thoracic duct anatomy

Ling Chen, Shaobin Yu, Shuchen Chen, Ziyang Han, Sui Chen, Mingduan Chen, Jihong Lin, Mingqiang Kang