The effect of calcium sulfate/calcium phosphate composite for the treatment of chronic osteomyelitis compared with calcium sulfate

Zihou Zhao, Guoliang Wang, Yong Zhang, Wen Luo, Shiyu Liu, Yunyan Liu, Yong Zhou, Yunfei Zhang