Clinical factors affecting left ventricular end-diastolic pressure in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction

Xia Zhou, Mingming Lei, Donghui Zhou, Guoqing Li, Zhiying Duan, Shaobo Zhou, Yuanzhe Jin